[Valid RSS]

กฎจรรยาบรรณ

ผมได้แนบกฎระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับเวปไซต์ ของบริษัทมาให้อ่านด้วย เผื่อเพื่อน ๆ คนไหนมีเป็นเวปไซต์อยู่ จะได้ปฏิบัีติตามระเบียบ ไม่มีปัญหาในการดำเนินธุรกิจครับ (ตอนนี้พบว่ามีบางเวปนำเนื้อหาหรือภาพไปใช้ ผมก็รู้นะจะบอกให้ ดังนั้นใครรู้ตัวว่านำเนื้อหาในเวปไปใช้ในทางที่ผิด เช่น นำเนื้อหาไปประกอบการขายสินค้าและขายตัดราคา ก็รีบเอาออกเสียนะครับ)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ / กระจง

กฎระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวกับเวปไซต์

นักธุรกิจเอมสตาร์ สามารถทำโฮมเพจส่วนตัวของตนเอง เพื่อแบ่งปันเรื่องราวและประสบการณ์ต่าง ๆ ของท่าน ตลอดจนงานอดิเรก หรือภาพถ่ายของท่านเอง สู่ผู้คนหรือเพื่อนฝูงของท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยียนในโฮมเพจของท่าน แต่ท่านพึงระมัดระวังมิให้โฮมเพจของท่านมีลักษณะของการกระทำผิดต่อกฎระเบียบและจรรยาบรรณของนักธุรกิจเอมสตาร์หรือพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เช่น

1. ไม่กระทำการใด ๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สิน หรือต่อชื่อเสียง
2. ไม่นำเสนอแผนธุรกิจหรือเชิญชวนให้ผู้อื่นสมัครเข้าร่วมธุรกิจหรือเพื่อการจำหน่ายสินค้าในลักษณะของการส่งเมลล์จำนวนมาก ๆ
3. ไม่กล่าวอ้างถึงสรรพคุณสินค้าที่เกินเลยกว่าความเป็นจริง และเจตนาให้ผู้อื่นเข้าใจผิด ตลอดจนสร้างความเสียหายต่อตราผลิตภัณฑ์ของบริษัท
4. ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยการนำข้อมูลหรือเรื่องราวส่วนตัวของผู้อื่นมาทำการประชาสัมพันธ์ในเวปไซต์ของตนโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
5. ไม่ละเมิดสิทธิเรื่องเครื่องหมายการค้าของเอมสตาร์ ห้ามใช้รูปภาพหรือตัดต่อข้อความใด ๆ ของบริษัท ตลอดจนห้ามทำลิงค์กับบริษัท โดยมิได้รับอนุญาต หรือเจตนาให้บุคคลเข้าใจผิด และสร้างความเสื่อมเสียให้แก่ชื่อเสียงของบริษัทฯ

ทั้งนี้นักธุรกิจเอมสตาร์ต้องระลึกเสมอว่า การนำเสนอข้อมูลหรือใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกค์ทางอินเตอร์เน็ตนั้นสามารถทำได้ แต่ต้องอยู่ในขอบเขตที่ถูกต้อง ทั้งต่อกฎระเบียบปฏิบัติและจรรยาบรณของนักธุรกิจเอมสตาร์ ตลอดจนอยู่ในกรอบระเบียบของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เพื่อให้ทุก ๆ คนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข ได้รับความเป็นธรรม และยังคงดำรงไว้ซึ่งสิทธิและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน

Random Posts

Comments are closed.

  • 1
  • ...
  • ...
  • 0
เนื้อหาสำหรับถ่ายทอดภายในกลุ่มและผู้สนใจเท่านั้น ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ บริษัทเอมสตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด